Menu Sluiten

Bijzondere strategische diensten

Simulatiespelen

COMPLEXE PROJECTEN MET VEEL VERSCHILLENDE PARTIJEN?

Organiseert u een groot, maatschappelijk evenement waarbij diverse politieke -, economische -, culturele -, of sociale geledingen betrokken worden? Een evenement waarbij niet alle aspecten planbaar zijn, waar niet alles vooraf te overzien of in te schatten is?  Hoe partijen zich zullen gaan gedragen wordt pas duidelijk wanneer ze zich daadwerkelijk moeten committeren en er interne -, en externe deelname dynamiek ontstaat.

In de levensechte simulatiespelen van I-innovate.biz kunnen de standpunten, meningen en agenda’s van de verschillende groeperingen in een ‘veilige’ situatie op realistische wijze gesimuleerd en afgestemd worden. De acceptatierisico worden op voorhand vermindert en er ontstaat een hogere gevoeligheid voor onvoorziene omstandigheden.

Bel voor een vrijblijvend gesprek: +31 6 5104 2299 of mail.

RESULTAAT VERHOGEND – RISICO VERLAGEND

Simulatiespelen bieden een uitermate realistische vorm van veilig ´droogzwemmen’.

Een simulatiespel is zeer geschikt als kick off activiteit waardoor de deelnemende partijen geënthousiasmeerd en betrokken raken.

Een simulatiespel is ook zeer geschikt als revitaliseringsactiviteit wanneer halverwege de opmaat naar een event met een lange voorbereidingstijd waarbij de ‘aandachtsvermoeidheid’ bij partijen toeslaat. Na afloop gaat alles in de helft van de tijd en wordt tijdwinst behaalt !

Een simulatiespel vormt het middel bij uitstek om belangen in kaart te brengen en uit te wisselen.

NIEUWSWAARDE

Last, but not least kan een simulatiespel een hoge nieuwswaarde bieden. De pers kan actief betrokken worden in het spel waardoor tevens de openbare opinie gevoed en publiciteit en betrokkenheid van het brede publiek gegenereerd kunnen worden.

TOEPASBAAR ALS EDUCATIEVE ACTIVITEIT

De simulatiespelen van I-innovate.biz zijn ook uitermate geschikt als educatief element voor het oefenen van democratiseringsprocessen en besluitvormingsprocessen. Aspecten als debating, onderhandelingen voeren, besluitvorming, conflicthantering e.d. kunnen aan de orde komen.

Scenarioplanning

MOGELIJK DRASTISCHE VERANDERINGEN DIE OP STAPEL STAAN?

In strategische termen geldt voor iedere organisatie dat haar vorm en ontwikkeling bepaald wordt door drie elementen: moeten, kunnen en willen.

Zoinder dat we ons er dagelijks van bewust zijn worden organisatisch voor een groot deel bepaald door zaken van buitenaf; het MOETEN. Denk maar eens aan wetgeving, economische ontwikkelingen, sociale regelgeving, technologische ontwikkelingen, concurrentie e.d. Deze zaken worden als zo normaal ervaren dat ze leiden tot gewenning en ons denkkader bepalen.

Soms is de toekomst van een organizatie praktisch volledig afhankelijk van mogelijke veranderingen die van buitenaf bepaald worden en ‘op de organisatie afkomen’.

Als u niet weet wat er op uw organisatie afkomt en als dit drastisch verschillende zaken, met verschillende implicaties kunnen zijn, dan zult u met verschillende scenario rekening moeten houden. Scenarioplanning is dan op zijn plaats.

WAT IS SCENARIOPLANNING?

Scenarioplanning is een strategisch planningsproces gericht op problemen voorkomen en kansen grijpen in zeer onzekere en volatile situaties.

WAT DOET I-INNOVATE MET SCENARIOPLANNING?

Bij scenarioplanning worden het probleem en de onzekere situatie waarin uw organisatie zich bevindt systematische met uw medewerkers gedeeld en worden uw medewerkers betrokken en medeverantwoordelijk gemaakt voor de toekomst. Als dit moet, wat kunnen en willen we dan? En als dat moet, wat kunnen en willen we dan?

I-innovate helpt uw organisatie de meest voor de hand liggende scenario uit te werken, compleet met draaiboeken en taakverdelingen.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?

Scenarioplanning deblokkeerd de creativiteit bij uw medewerkers en helpt uw organisatie om tot onverwachtte oplossingen te komen. Scenarioplanning voorkomt dat onmachtgevoelens en gelatenheid gaan overheersen biedt u en uw medewerkers grip op de toekomst. Scenarioplanning anticipeerd op mogelijke problemen en adresseert deze. Het is de beste preventie tegen mogelijke ‘knock-on’ effecten. Scenarioplanning draagt bij tot een sterke gezamenlijke focus en teamvorming.

 

Populatie Strategieën

WAT LEEFT ONDER UW DOELGROEP?

Als overheid heeft u te maken met een grote, diffuse burgerbevolking (veel verschillende soorten burgers).  Wilt u echt weten wat er onder de bevolking leeft?  Wilt u optimaal kunnen inspelen op de belangen zoals die door de burgers ervaren worden?

Als overheid wordt het steeds belangrijker om de band met burgers aan te halen en aandachtig te luisteren naar wat er onder de bevolking leeft. Hetzelfde geldt ook voor vakbonden en politieke partijen en hun achterban. Burgers willen meer meedenken en uitgebreider expressie geven aan hun beleving dan alleen hun stem geven wanneer dit gevraagd wordt. Dit geldt ook voor bedrijven en hun doelgroepen. Marketeers, maar ook steeds meer vertegenwoordigeers van doelgroepen en beseffen dat die discussies beter geleid kunnen plaatsvinden dan dat deze zich ongeleid op social media afspelen.

UW DOELGROEP ALS MEDESTANDER, MEDEWERKER EN GRATIS ADVISEUR

I-innovate.biz inventariseert op aansprekende -, en participatieve wijze wat er in de breedte onder verschillende geledingen van doelgroep populaties leeft. Hierdoor wordt een gedetailleerd beeld verkregen van de daadwerkelijke meningen en standpunten. Als opdrachtgever krijgt u direct voeling met wat er leeft onder uw doelgroep. Bovendien wordt de betrokkenheid van de doelgroepen impliciet vergroot en kan gebruik gemaakt worden van de oplossingsgerichtheid en denkkracht van de doelgroepen.

Beleidsmakers, vertegenwoordigers en politieke groeperingen kunnen hierdoor hun beleid beter afstemmen op hun doelgroepen en hun voordeel doen met de ideeën die gegenereerd worden.

Deze methode is zeer geschikt voor toepassing door beleidsmakers en markteers die zich richten op grotere populaties en complexe vraagstukken. Met deze aanpak wordt een solide draagvlak gecreëerd.

SPECIFIEK VS GENERIEK METEN

Om de mening of standpunten van een doelgroep te peilen ten aanzien van een specifiek onderwerp, zoals bv. de aanleg van een nieuwe weg, volstaat doorgaans een enquête of een referendum. Hierbij wordt antwoord verkregen op een of meerdere specifieke, gesloten vragen. Dit is een gesloten vorm van meten die weinig ruimte laat voor beleving, ervaringen en meningen.

Soms is het echter van belang is om in de breedte te kunnen peilen wat er onder de doelgroep populatie (de burgers, een achterban, belangengroepen, klantgroepen) leeft. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld een nieuwe meerjarenbeleid ontwikkeld moet worden voor een gemeente, een bewonersgebied, een vakbond of een politieke partij. U wilt  dan op open wijze peilen wat er echt leeft onder de bevolking.

Dit generieke meten levert onverwactte inzichten en creatieve mogelijkheden op die voorheen niet binnen het blikveld lagen.

Bel voor een vrijblijvend gesprek: +31 6 5104 2299 of mail.

Cultuurcreatie

SAMEN ANDERS, BETER ONDERNEMEN

Cultuur maak je samen. Cultuur kun je niet managen. Cultuur is de betekenis die we aan menselijk handelen en gedrag geven.

Hoe zou u reageren wanneer van u wordt geëist om uw gedrag of levensstijl te veranderen?  Waarschijnlijk zet u zich schrap! Voor medewerkers is dit niet anders. Medewerkers zijn nu eenmaal geen robots die simpelweg anders geprogrammeerd kunnen worden.

HOE KUNT U VERANDERINGEN DOORVOEREN IN UW BEDRIJF?

I-innovate.biz hanteert het uitgangspunt dat je mensen niet kunt veranderen. Mensen veranderen alleen wanneer ze er zelf van overtuigd zijn dat ze anders moeten gaan doen. Daarom doet I-innovate.biz niet aan ‘verandermanagement’.

Door de strategische organisatie dialoog aan te gaan in organisaties en bedrijven en gebruik te maken van de denkkracht van medewerkers draagt In-innovate.biz bij aan kernachtige veranderingen van binnenuit. Door de kritische herwaardering van de bestaande overtuigingen en door ruimte te geven aan de eigen ambities van medewerkers, komen medewerkers tot nieuwe inzichten, betere afstemming met het strategisch management en grote veranderingsbereidheid.  Deze veranderingen zijn zelfs vaak ingrijpender en radicaler, maar ook effectiever, efficiënter en duurzamer dan topdown opgelegde veranderingen.  I-innovate.biz kent de krachten en verschijnselen die zich voordoen bij veranderingen en weet deze te adresseren.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Bel: +31 6 5104 2299 of mail.

HOE ONTSTAAN GEWENSTE VERANDERINGEN IN UW BEDRIJF?

Als ondernemer draagt u financiële en sociale risico. Dat vergt voortdurende besluitvorming. Medewerkers dragen geen ondernemersrisico. Daarom is het een illusie dat ondernemerschapbesluiten volledig democratisch genomen kunnen worden. Als verstandig ondernemer consulteert u echter uw management team en andere sleutelfiguren zoals u ook bevriende ondernemers, adviseurs, brancheorganisaties e.d. raadpleegt. U gebruikt de denkkracht en de inzichten van uw medewerkers en u neemt daarop uw eigen besluiten.

Als ondernemer leidt u daarna uw medewerkers zodanig dat de innerlijke overtuigingen van uw management team en andere medewerkers harmonisch afgestemd worden met uw overtuigingen. Als ondernemer draagt u bij aan een betere cultuur door uw eigen overtuigingen functioneel en assertief te delen. Het draait allemaal om respectvolle communicatie waarbij u de norm stelt en ieder in zijn/haar waarde gelaten wordt. I-innovate.biz helpt u daarbij op methodische wijze.